UMS Pedagogiska pris och pris för kliniskt handledarskap

Nominera en bra lärare!

Verksamhetsåret 2017/2018 ska Umeå Medicinska Studentkår dela ut Pedagogiska priset för grundutbildning och Pedagogiska priset för kliniskt handledarskap. Båda priserna är på 5000kr och delas ut vid kårens årshögtid i april. Alla medlemmar har rätt att nominera mottagare till priserna. Vi önskar nu motta nomineringar till årets priser!

Välj först vilket pris Du vill nominera till, då får Du se en beskrivning av vilka kriterier nomineringarna bedöms mot. Skriv sedan din nominering, och håll tummarna för att just den Du nominerat vinner priset! Du får självklart nominera flera lärare, men bara en lärare i varje nominering (skicka alltså in separata nomineringar).

Mottagaren av Priset för Grundutbildning ska ha utmärkt sig som en god pedagog samt ha vidareutvecklat den pedagogiska verksamheten inom något av Medicinska fakultetens olika grundutbildningsprogram.

Vid priskommitténs granskning av nomineringarna ska kriterierna nedan särskilt beaktas. Det är hur väl motiverad nomineringen är i sin helhet som ska ligga till grund för bedömningen, ej enbart antalet uppfyllda kriterier.

• Läraren bör vara en skicklig, engagerad och stimulerande lärare.

• Läraren bör ha gjort betydande insatser för att förnya utbildningens former och innehåll.

• Läraren bör ha utarbetat goda läromedel som kommit till användning av de studerande och även av andra lärare.

• Läraren bör ha verkat och arbetat för en internationalisering av det grundutbildningsprogram hen verkar inom.

För att nomineras som pristagare skall läraren vara verksam vid Umeå universitet och undervisa på något av Medicinska fakultetens grundutbildningsprogram.

Mottagaren av Priset för Kliniskt handledarskap ska ha utmärkt sig som en god pedagog samt ha verkat för att vidareutveckla den kliniska handledningen för studenter inom någon av Medicinska fakultetens utbildningar.
Vid priskommitténs granskning av nomineringarna ska kriterierna nedan särskilt beaktas. Det är hur väl motiverad nomineringen är i sin helhet som ska ligga till grund för bedömningen, ej enbart antalet uppfyllda kriterier.
- Handledaren bör vara skicklig, engagerad, ansvarstagande och stimulerande i sitt handledarskap.

- Handledaren ska ha handlett mer än en student.

- Handledaren ska ha verkat för att stärka studenten i dennes yrkesidentitet samt ha bidragit till att studenten utvecklat goda färdigheter för det kommande arbetslivet.

- Handledaren bör aktivt ha verkat för att studenten skall utveckla ett gott bemötande av patienter och deras anhöriga.

- Handledaren bör under tiden för handledning ha tagit sig tid för samtal med den handledde studenten i syfte för studenten att diskutera och reflektera över sin kliniska utbildningstid.

- Handledaren bör belysa vikten av, och därmed förstärka studentens förståelse för, kopplingen mellan akademisk kunskap och klinisk verksamhet.

Under den period som nomineringen avser ska handledaren ha varit anställd inom Norra regionens landstings- eller kommunala verksamhet, alternativt varit anställd på privatpraktiserande vårdklinik inom motsvarande arbetsregion. Personen ska därutöver ha varit klinisk handledare för studerande vid någon av Medicinska fakultetens utbildningar. Under perioden nomineringen

Eftersom enbart medlemmar i studentkåren får nominera behöver vi dubbelkolla mot medlemsregistret. Ditt namn kommer inte att synas någonstans, varken för bedömningsgruppen eller vid årshögtiden.