Formulär för kursbevakning

Information
Detta formulär är ämnat för hitta systematiska problem kring kurserna inom programmen på Medicinska fakulteten. Detta formulär ska efter kursen avslutande fyllas i av respektive klassrepresentant.

Val av kurs är möjligt efter val av program.
Med obligatoriska moment menas case, tentor, examinerande seminarium osv.
Med rätt sätt menas att studenterna fick resultatet anslaget eller skickat till sig i kodad format och inga namn eller personnummer framgick av resultatlistan. Som examination räknas obligatoriska moment, case, inlämningsuppgifter, seminarier och salstentamina mm.